La Ligna - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van Benlig BV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Benlig BV en de uitvoering daarvan via internet en/of de winkels van Benlig BV. 
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. La Ligna: Benlig BV, Flevolaan 21a, 1382 JX Weesp in het verdere document La Ligna genoemd. 
2. Klant: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als klant producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij La Ligna.
3. Kaarthouder: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als kaarthouder Producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij La Ligna.
4. Producten en/of diensten: producten en/of diensten op het gebied van (dames)mode en lifestyle en andere (verwante) artikelen voor zover zij worden verkocht door La Ligna.
5. Overeenkomst: de koop met betrekking tot Producten en/of diensten van La Ligna die tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 

Benlig BV
Flevolaan 21A
1382 JX Weesp
Nederland

Telefoon +31 (0)85 040 9110
E-mail: klantenservice@laligna.nl


Bankrekening: NL 02 ABNA 0473 2571 22
KvK 65 34 60 33
BTW 856074275

 
 
1. La Ligna staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en dat zij voorts de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn, tevens voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan La Ligna te melden.
 
Betalen
4. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, maximaal tot 50% van het aankoopbedrag, kan de Klant geen recht ontlenen aan de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. In geval van niet-tijdige betaling door de Klant heeft La Ligna de bevoegdheid om wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventueel door La Ligna gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant.
6. La Ligna kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien La Ligna op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is La Ligna gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Prijzen
7. De in het aanbod van Producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW, exclusief bezorgkosten.
8. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
Afleveringen
9. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat La Ligna de Klant in het bezit van het gekochte product stelt.
10. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten over op de Klant.
11. In geval van overmacht is La Ligna niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.
 
1. Indien de Overeenkomst in een winkel van La Ligna wordt gesloten, liggen de Algemene Voorwaarden ter inzage in de desbetreffende winkel van La Ligna om op verzoek ter hand te worden gesteld aan de Klant.
 
Ruilen
2. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Klant het recht om het gekochte product te ruilen binnen 14 dagen na de datum van levering van het gekochte product tegen overlegging van de originele aankoopbon.
3. Het recht op ruiling geschiedt overeenkomstig de voorwaarden in artikel 5 lid 5 tot en met 8 van de Algemene Voorwaarden.
 
Wijze van betaling
4. Het aan La Ligna verschuldigde bedrag dient direct bij plaatsing van de bestelling te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
5. In het geval een factuur via Capayable wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De Klant is automatisch in verzuim wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet is betaald.
 

1. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager en uitgeprint.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat La Ligna de bestelling van de Klant per e-mail bevestigt.
3. In de volgorde van ontvangst worden de door La Ligna geaccepteerde bestellingen verstuurd naar de Klant en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitgevoerd indien niet een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. La Ligna heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en betaalt het eventueel vooruitbetaalde bedrag terug.
 
Zichttermijn
4. Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden c.q. de gekochte Producten te ruilen gedurende 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
5. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan La Ligna retourneren, conform de door La Ligna verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht en de Producten terugzendt naar La Ligna, worden geen kosten voor terugzending in rekening gebracht.
7. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal La Ligna dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de terugzending of herroeping c.q. ruiling, terugbetalen.
8. Het herroepingrecht is in ieder geval niet van toepassing op de (ver)koop van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geruild.
 
Adres van levering, levertijden en adreswijziging
9. Als adres van levering geldt het adres dat de Klant aan La Ligna kenbaar heeft gemaakt.
10. Bestellingen gedaan op www.laligna.nl, gedaan op werkdagen voor 15:00 uur, worden dezelfde dag door La Ligna verzonden. De klant dient de bestelling vooraf te betalen (iDeal of creditcard) en als afleveradres een huisadres op te geven in een van de volgende landen: Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanie, Ierland, Italie, Luxemburg, Malta of Spanje. Andere landen zijn op aanvraag mogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal twee weken duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.
11. Indien een bestelling, gedaan op www.laligna.nl, door de klant wordt afgehaald in één van de La Ligna filialen, of betaald wordt per overboeking bedraagt de levertijd maximaal 2 (twee) weken.
12. De Klant is verplicht La Ligna van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang La Ligna geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de Klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij La Ligna bekende adres.
 
Wijze van betaling
13. La Ligna biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de Klant de wijze van betaling via internet autoriseren of kiezen voor achteraf betalen via een per mail toegestuurde factuur van Capayable.
14. La Ligna treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 
Bijdrage in bezorgkosten
15. De Klant betaalt per bestelling eenmalig een bijdrage in de bezorgkosten.
16. De hoogte van de bezorgkosten is € 3,95 voor een bestelling die de Klant via de La Ligna webshop wenst af te handelen. Indien de Klant de bestelling ophaalt in een La Ligna filiaal, worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij La Ligna, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij La Ligna ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door La Ligna binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Alvorens van het klachtrecht gebruik kan worden gemaakt, dient de klant op verzoek van La Ligna aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met La Ligna is gesloten tegen overlegging van het originele aankoopbewijs c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het (ver)maken van het gekochte artikel en/of de artikelen te bewaren. 
 
La Ligna legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een Overeenkomst, het klantenkaart programma en om te informeren over (nieuwe) Producten en/of diensten van La Ligna en zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt La Ligna rekening met de voorkeuren van de Klant. Indien de Klant geen prijs stelt op informatie van La Ligna of de toestemming voor het gebruik van haar e-mail adres wil intrekken, dan kan de Klant dit schriftelijk melden bij: La Ligna, Flevolaan 21, 1382 JX Weesp of per e-mail aan klantenservice@laligna.nl. Zie voor meer informatie de privacystatement op www.laligna.nl.
 
La Ligna behoudt zich het recht voor het klantenkaartprogramma te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 
 
Weesp, 2017